За връзка :

Какво ще научите от курса

Действащото законодателство на ЕС и Р.България
Стрес и заболявания по селскостопанските животни
Методи за изследване на показателите на жизнената среда
Методи за отглеждане при хуманно отношение към животните
Стандарти при хуманно отношение към животните
Клане на животни при куманно отношение
Контрол и хуманно отношение към животните при пътуване

За повече информация и бързо записване – 0885 556 672

Обучение хуманно отношение към животните – обхват на курса по професии:

 • Защита и хуманно отношение към животните по време на транспортиране (ВАЖНО: курсът за хуманно отношение покрива тази професия)
 • Хуманно отношение към животните от гледачите на животновъдни обекти (ВАЖНО: курсът за хуманно отношение покрива тази професия)
 • Хуманно отношение на фермерите към животните (ВАЖНО: курсът за хуманно отношение покрива тази професия)
 • Хуманно отношение и защита на животните, отглеждани в зоомагазини, развъдници, пансиони (хотели) и приюти (ВАЖНО: курсът за хуманно отношение покрива тази професия)

Начин на провеждане на курса:

Обучението е на базата на 48 часа /продължителност/. Провежда се в група или индивидуално според предпочетанията на всеки курсист в зависимост от свободното му време. Присъственото обучение се провежда в специализирани учебни кабинети оборудвани със съвременни учебно-технически средства. При дистанционния курс за хуманно отношение няма ограничения във времето, когато имате възможност учите и решавате тест (изключително удобни условия предвид ситуацията с COVID – 19). Учебните материали са подготвени и разработени от практикуващи животновъдство преподаватели и доктори. Обучението отговаря на всички изисквания, регламенти и наредби  и е разработено от лицензиран център за професионално обучение.

ВАЖНО: Не е необходимо да чакате да се сформира група, за да се обяви начало на обучението. Предвид епидемичната обстановка в страната през 2020/2021 година свързана с COVID – 19, КВАЛИФИКАТОР.БГ използва всички регламентирани възможности за качественото и отговорно провеждане на дистанционно обучение

Курс за хуманно отношение с животните – дистанционна форма на обучение:

Важно е да знаете, че предвид обстоятелствата на извънредно положение в Република България, теоритичната и изпитна част на обучението се извършва под дистанционна форма. Екипът стоящ зад идеята на квалификатор.бг се водят, на първо място, от нуждите на онези, които имат ясното желание да се обучават. Цялостната организация по процеса е направен така, че да покрива неизменните законови изисквания.

Финално:

Всеки получава удостоверение за хуманно отношение към животните от легитемен център за професионално обучение.

Завършилите по канален ред получават документ за успешно преминат курс за хуманно отношение към животните, необходим за работа със селскостопански животни и кандидастване по мярка 14 „Хуманно отношение към животните 2020 г.“

Не губете време в търсене на фирма или център за професионално обучение за този курс, тъй като няма голямо предлагане, а и местата са ограничени!

За повече информация и бързо записване – 0885 556 672

 

Бенефициенти – хуманно отношение и мярка 14 към 2021 г.:

Всеки кандидат е необходимо да бъде запознат в детайли с изискванията по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2021 г. Екипът на КВАЛИФИКАТОР.БГ ви съветва да се запознаете с  точните условия и изисквания по НАРЕДБА № 4 от 08.08.2017 г.  по мярката, актуални към днешна дата. В наредбата е описано подробно:

 • Условия за предоставяне на финасова помощ
 • Допустими кандидати и дейности –
 • Финансови условия за подпомагане по мярката
 • Изисквания за изпълнение
 • Ред за кандидатстване
 • Проверка и контрол

 

Курс за Хуманно отношение към животните е задължитителен за бенефициентите по мярка 14.

Искате ли да знаете защо голямата част регистрираните земеделски производители предпочитат предлаганите от нас обучения на земеделски производители без да се колебаят?

Ние предлагаме това, което ви е нужно и отговаря стриктно на изискванията на НАППО

Благодарение на ежедневната кореспонденция с експертните екипи, съвестната и отговорна работа, предлагаме решения за земеделски производители по официални актуални изисквания. Екипът ни има натрупан опит в сферата на земеделието и го споделя с вас. Безплатни обучения за земеделски производители  не са предвидени до този момент. За да се запишете за легитимен курс се свържете с нас на 0885 556672

За кой е подходящо този тип обучение – хуманно отношение към животните?

Курсът за обогатяване на знания по хуманно отношение е за хора, които отглеждат селскостопански животни, които транспортират животни, които са бенефициенти по мярка 14, които търгуват с екзотични и селскостопански животни и се занимават с този тип дейност.  Обучението е нужно за хора, които разчитат на субсидии за хуманно отношение към животните към днешна дата, които колят животни с цел търговия с месо, собственици или гледачи на животни във ферми и зоо магазини, зоо паркове и тн. Лицата които са длъжни да спазват всички норми, процедури, методи за контрол и изискванията на наредба номер 4 за хуманно отношение към животните.

Обучението е изцяло насочено за лица, които търсят възможност и са задължени да притежават Удостоверение за хуманно отношение към животните.

 

 

ЗАПИШИ СЕ

 

Препоръчана информация:

При транспортиране на животни е задължително да знаете най-важното от разпоредбите на ветеринарномедицинската дейност: Чл. 164. (1) Водачи на транспортни средства, в които се превозват животни, и придружители на животни при транспортиране могат да бъдат лица, получили удостоверение за правоспособност от директора на ОДБХ, на чиято територия се намира седалището на превозвача. (2) Лицата по ал. 1 подават заявление до директора на ОДБХ, към което прилагат копие от удостоверение за завършен курс за защита и хуманно отношение към животните по време на транспортиране. (3) В тридневен срок от подаване на заявлението директорът на ОДБХ издава удостоверение по образец.

В изпълнение на изискванията на действащото законодателство в областта на хуманното отношение, идентификацията и здравеопазването на селскостопанските животни е необходимо успешно преминаване на обучение. За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и са регистрирани в Системата за идентификация на земеделските парцели и/или в Системата за идентификация и регистрация на животните от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) в зависимост от направлението, по което кандидатстват.

Определен е период за прием на заявления за субсидиране по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –2020 г. по реда на Наредба No4 от 2017 г. с начална дата 15 април 2020г. и крайна дата 15 май 2020 г. включително.

Бюджетът на финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане в периода на прием е в размер на левовата равностойност на 16 000 000 евро. Размерът на бюджета може да бъде увеличен в съответствие с чл. 18, ал. 5 от Наредба No 4от 2017г.

 

 

 

 

guest
2 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments
Костадин Полихронов
Костадин Полихронов
16.11.2021 11:53

Благодаря Ви! Вие сте номер 1. Спестихте ми доста време за курса за хуманно отношение по време на превоз на животни. Получих това което ми трябваше. Бъдете здрави!

 • 48 Часа
 • Значка за курса
 • Сертификат
1220 Записани студенти

  За нас

  Това e мястото където ще намерите арсенал от курсове за обогатяване на вашите знания без да се налага да проучвате, сравнявате и търсите. Платформата предлага стотици курсове, които се провеждат от легитимни наши патньори с добро име и традиции в обучителните процеси. Когато предлагаме професионално обучение, ние се стараем да покажем най-доброто.

  © www.kvalifikator.bg 2021 - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага;

  Setup Menus in Admin Panel